Kulttuurikeskus Hermes

Olemme aikeissa perustaa Kulttuurikeskus Hermeksen ja sen takana olevan säätiön.

 

Kulttuurikeskus Hermes olisi henkisestä kasvustaan kiinnostuneiden ihmisten kohtaamispaikka. Sen toimintoja olisivat mm.

 • Kahvila - Klubi

 • Näyttelytila - Aula

 • Luentosali - Ryhmätyötilat

 • Kirjakauppa - Antikvariaatti

 • Kirjasto - Digitaaliset kokoelmat

 • Opiskelu- ja työskentelytilat

 • Pyhän Tietoisuuden hiljentymiskappeli

Aihealueet olisivat:

 • Mystiikka

 • Esoteerisuus

 • Filosofia

 • Kulttuurihistoria

 • Hermetismi

 • Alkemia

 • Gnostilaisuus

 • Kabbala

 • Ruusuristiläisyys

 • Vapaamuurarius

 • Teosofia

 • Henkiset liikkeet

 • Uskontotieteet

 • Jungilaisuus

 • Mentaalinen valmennus

 

Kulttuurikeskusta rahottaisi Kulttuurisäätiö Hermes, johon etsimme sijoittajia. 

 

Yhteistyökumppanimme on Amsterdamissa toimiva Embassy of the Free Mind, jolla on mm. laaja digitaalinen kokoelma vanhoja kirjoja ja esineitä. Pyrimme saamaan niitä myös meidän käyttöömme.

Lue lisää: https://embassyofthefreemind.com/en/

Olen kiinnostunut sijoittamaan jonkin summan perustettavaan Kulttuurisäätiö Hermekseen

*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

KULTTUURISÄÄTIÖ HERMEKSEN SÄÄNNÖT (LUONNOS)

 

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Kulttuurisäätiö Hermes ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää henkisyyttä, lähimmäisenrakkautta, suvaitsevaisuutta ja ekologisuutta.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee Kulttuurikeskus Hermes -nimistä kulttuurilaitosta sekä muita säätiön päämääriin pyrkiviä yhteisöjä.

Lisäksi säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi:

 • luoda edellytyksiä säätiön tarkoitusta toteuttaville hankkeille tarjoamalla niille toimitiloja;
 • ylläpitää verkkosivustoja, tuottaa aineistojen eri medioihin, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa muuta tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
 • jakaa apurahoja ja muulla tavalla edistää uskonnollista suvaitsevuutta koskevaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa;
 • toimia muullakin tavalla tarkoitusperiensä edistämiseksi.

Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 

4 § Säädepääoma

Säätiön säädepääomaksi on luovutettu miljoona (1.000.000) euroa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säädepääoma on säilytettävä vähentämättömänä.

 

5 § Rahastot

Säädepääoman lisäksi säätiöllä on käyttörahasto, josta maksetaan kaikki säätiön juoksevat menot, apurahat ja muun toiminnan rahoitus.

Käyttörahastoa kartutetaan säädepääoman tuotolla, minkä lisäksi siihen siirretään kaikki käyttörahaston tuottama korkotulo sekä säätiön kaikki muut tuotot, avustukset ja lahjoitukset, sikäli kuin niistä lahjoittaja tai säätiön hallitus ei toisin määrää.

Säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja erityiseen tarkoitukseen lahjoitettuja varoja varten. Erikoisrahastoja hoidetaan hallituksen päättämällä tavalla lahjoitusehtojen mukaisesti.

                      

6 § Hallitus

Säätiötä johtaa, sitä edustaa ja sen asioita hoitaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy sitä seuraavan toisen vuosikokouksen päättymiseen. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2023 vuosikokouksen päättyessä.

Ensimmäisen hallituksen muodostavat perustajatahon edustajat eli säädekirjassa mainitut peruspääomaa lahjoittaneet henkilöt sekä peruspääomaa lahjoittaneiden yritysten ja yhteisöjen nimeämät henkilöt. Tästä eteenpäin hallituksen jäsenet valitsee perustajataho.

Mikäli perustajataho ei ole maaliskuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus.

Hallituksen jäsenistä enemmistön tulee olla Suomen kansalaisia.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus voi ottaa säätiölle asiamiehen ja muita toimihenkilöitä, päättää heidän palkoistaan ja muista työsuhteen ehdoista sekä mahdollisista palkkioista, samoin kuin työsuhteiden lopettamisesta.

 

7 § Hallituksen kokoukset

Kutsut hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti tai sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksimielisesti tai yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Jos äänet menevät tasan, henkilövaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä ratkaisee arpa ja muissa asioissa päätökseksi tulee se kanta, jota puheenjohtajana toiminut edusti.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa läsnä ollut allekirjoittajaksi valittu jäsen.

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kulukorvaus sekä kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä sen mukaan kuin hallitus kussakin tapauksessa päättää.

 

8 § Vuosikokous

Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

1) käsiteltävä tilintarkastuskertomus sekä vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,

2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,

3) määrättävä kokouspalkkioiden suuruus,

4) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä

5) valittava hallituksen jäsenet niiltä osin, kuin perustajataho ei ole niitä määräajassa valinnut.

 

9 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön asiamiehen tai muun toimihenkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

 

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

 

11 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

 

14 § Säätiön lakkauttaminen

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään sen varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.