Gnostilaisuus on syntynyt tuhansia vuosia sitten

Gnosis muinaisessa Egyptissä

Egyptiläisessä Kuolleiden kirjassa (3000 eaa.) kuvataan gnosista kauniisti näin: "Oi sokea sielu! Varustaudu mysteerien soihdulla ja maallisessa yössä sinä olet löytävä loistavan kaksoisolentosi, taivaallisen Itsesi. Seuraa tätä jumalallista opasta ja hän on oleva sinun geniuksesi, henkesi. Sillä hänen käsissään on avain sinun olemassaoloosi, menneisyyteen ja tulevaisuuteen."

Muinaisen Egyptin ylimmät papit olivat myös mysteerikulttien hierofantteja, jotka edustivat korkeinta ja puhtainta viisautta. He korostivat todellisen Itsen eli jumalallisen tietoisuuden löytämistä itsestään; sitä ei silloin nimitetty gnosikseksi, mutta samasta asiasta oli kysymys. Nämä opit ykseydestä ja gnosiksesta käsittelivät ihmisen henkistä transformaatiota tavalla, joka sittemmin jalostui henkiseksi alkemiaksi ja hermetismiksi.

Setin lapset

On viitteitä siitä, että yksi Egyptistä lähtenyt hierofanttien ryhmä päätyi Mesopotamian kautta Luoteis-Persiaan, jonne he perustivat veljeskunnan ja alkoivat jakaa tietojaan sikäläisille oppineille. Arkeologisten kaivausten mukaan nykyisen Iranin luoteiskolkassa, lähellä Turkin ja Irakin rajaa, Urmia-järven länsirannalla sijaitsi ja sijaitsee edelleen Urmian kaupunki, jossa oli 1300–1000 -luvuilla eaa. huomattava uskonnollinen ja tieteellinen keskus. Alueella toimi ainakin vielä 700-luvulla eaa. veljeskuntamaisesti organisoitunut muinaisten maagien ryhmä, josta käytettiin nimitystä Setin lapset”.

Historioitsijoiden mukaan Setin lasten veljeskunnalla oli tieto siitä, millainen on täydellinen ihmisyys ja miten se saavutetaan. Nämä tiedot jalostuivat jossain vaiheessa henkiseksi alkemiaksi ja esitettiin muun muassa kabbalan elämänpuun rakenteessa. Setin lapsista alettiin käyttää nimitystä teleios (täydelliset). Henkisen veljeskunnan jäsenet eivät kuitenkaan käyttäneet itsestään tätä nimitystä, koska se heidän mielestään saattoi aiheuttaa virheellisen mielikuvan ”kaikkitietäväisyydestä”. Sen sijaan he kutsuivat itseään vaatimattomasti nimellä telestai (suunnatut). Sen jäsenistä alettiin myöhemmin käyttää kreikankielistä nimitystä gnostikos (tietävät), jota termiä käytti ensimmäisen kerran tiettävästi Platon 360-luvulla eaa. ilmestyneessä dialogissaan ”Valtio”. He pysyttelivät piilossa muilta ja opettivat tietojaan vain harvoille. Tätä Setin lasten henkisten maagien veljeskuntaa pidetään gnostilaisuuden alkuna.

Setin lasten opit ja mysteerit levisivät ajanlaskuamme edeltäneinä vuosisatoina vaiheittain itään ja länteen sekä etelässä pitkin Välimeren rannikoita Egyptiin ja Karthagoon saakka. Palestiinassa liikkeellä oli kannattajia Kuolleenmeren länsipuolella Jerusalemissa ja Qumranissa sekä itäpuolella nykyisen Jordanian alueella. Ylä-Egyptissä oli heidän suuri keskittymänsä Denderassa, lähellä Nag Hammadia. Tätä paikkaa kutsuttiin siihen aikaan koptinkielisellä nimellä Sheneset (Setin akaasiat) tai kreikankielisellä nimellä Khenoboskion. Myöhemmin Syyriaan ja Palestiinaan muodostui vahvoja gnostilaisuuden tukikohtia, joista liike levisi Vähään-Aasiaan ja Efesoksen kautta Kreikkaan ja lännemmäksikin. Keski-idässä henkisten maagien seuraajat levittäytyivät aina Intiaan saakka. Tämän veljeskunnan opetukset antoivat vaikutteita mm. essealaisuuteen sekä gnostilaisiin suuntauksiin, kuten nasorealaiset, ofiitit ja mandealaiset. Luultavasti myös Pythagoras, Platon ja Johannes Kastaja sekä Jeesus olivat päässeet osallisiksi tämän veljeskunnan viisauksista.

Gnosis ja ykseysajattelu uskonnoissa ja filosofioissa

Ykseysajattelu ja oppi gnosiksesta on ollut hengellisen eliitin suosiossa paitsi muinaisessa Egyptissä, Mesopotamiassa ja Persiassa, myös Intiassa sekä antiikin Kreikassa ja Roomassa. Juutalaisuudessa nämä opit ilmenivät kabbalassa. Kokonaan oma lukunsa uskontojen joukossa on gnostilaisuus, joka rakentuu kokonaan mystiselle opille ykseydestä ja gnosiksesta. Myös Jeesus opetti näitä, kunhan hänen sanojaan tulkitaan oikein. Islamissa samat opit löytyvät suufilaisuudesta. Nämä opit kuuluvat myös monien uusien uskontojen perusajatuksiin. Ne ovat keskeisinä elementteinä myös niin sanotussa esoteerisessa hengellisyydessä, jota edustavat muiden muassa antiikin ajan henkinen alkemia ja hermetismi, myöhäiskeskiajan ruusuristiläisyys sekä näitä jäljittelevät uudemmat esoteeriset veljeskunnat. Kaikissa suurissa uskonnoissa on kaksi tasoa: kansalle tarkoitettu yksinkertainen uskonoppi ja hengelliselle eliitille tarkoitettu korkeampi oppi ykseydestä ja gnosiksesta.
 

Gnostilaisuutta pidetään itsenäisenä uskontona, joka vaikutti kristinuskon sisältöön. Monet alkukristillisyyden ajan gnostilaiset puolestaan omaksuivat kristillisiä aineksia, mistä seurasi tiettyjä yhtäläisyyksiä heidän gnostilaisuutensa ja kristinuskon opetusten kesken. Yhtäläisyyksistä huolimatta gnostilaisuus on koko historiansa ajan ollut kristinuskon kanssa kilpaileva uskonto.


Alkuaikoinaan gnostilaisuus ilmeni omaperäisinä persialaisina ja syyrialais-egyptiläisinä versioina. Myöhemmin gnostilaisuus on ilmennyt kymmeninä erilaisina suuntauksina, joista suurin osa on ollut kristillisyyteen liittyviä ja jotkut myös juutalaisuuteen ja islamiin liittyviä. Gnostilainen usko on vaikuttanut laajalla alueella Välimerta ympäröivissä maissa sekä Lähi-idässä, Keski-Aasiassa ja Kiinassa.
 

Merkittävimpiä gnostilaisuuden suuntauksia ovat olleet: nasorealaisuus, mandealaisuus, setiläisyys, valentinolaisuus, manikealaisuus, basilidelaisuus, ofiitit, barbeliitit, kainiitit, paulikiaanit, bogomiilit ja kataarit.

 

Simon Magus oli esikristillisen ajan merkittävin gnostikko


Monet kirkkoisät sanovat, että Simon Magus (lat. magus = maagikko, tietäjä, taikuri) oli yksi niistä ajanlaskumme alun oppineista, jotka vaikuttivat gnostilaisuuden kehittymiseen.

Kirkkoisä Hippolytos esittää varmana tiedon, että Simon Magus oli ai­kuis­iällään oppilaana Tanaim Samarialaisen luona, joka oli kuuluisa mystikko ja julisti oppia sielun jälleensyntymisestä. Eusebiuksen mukaan Simonin opettajana oli myös Dositheus, jonka Samariaan perustama lahko kielsi profeetat ja esitti gnostilaisia ajatuksia. Simon Magus alkoi myöhemmin toimia itse opettajana ja sai runsaasti seuraajia, minkä jälkeen hän tuli tunnetuksi samarialaisten maagikkojen johtajana.

Hippolytoksen mukaan Simon Maguksen opit olivat edelleen lähtökohtana Va­lentinokselle, joka myöhemmin perusti nimeään kantavan gnostilaisen suuntauksen. Kaikki tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, mitkä Hippolytoksen mainitsemista gnostilaisista ajatuksista todella ovat lähtöisin Simon Magukselta ja mitkä häntä ennen tai hänen jälkeensä eläneiltä gnostikoilta. Luultavaa on, että ainakin osa ajatuksista on lähtöisin nasorealaisilta, joiden kanssa Simon on ollut tekemisissä.

Nasorealaisuus oli gnostilaisuuden ensimmäinen muoto, joka syntyi ajanlaskuamme edeltäneellä vuosisadalla Eufrat ja Tigris virtojen alajuoksulla. Sieltä tämä uskonto levisi vähitellen lännemmäksi Syyrian ja Palestiinan alueelle. Nasorealaisten perintö jatkui mandealaisuudessa.

Mandealaiset  gnostilaiset kutsuvat ylintä Jumalaa "Ykseydeksi" ja tästä syntyneiden henkiolentojen muodostamaa Valon maailman ”Täyteydeksi”. He uskovat, että ylimmästä Jumalasta syntynyt Luojajumala on luonut aineellisen maailman ja ihmisen. Mandealaisten uskoon kuuluvat myös Valon maailman pelastajahenget sekä ajatus sielun paluusta Valon maailmaan kuoleman jälkeen. Mandealaisten käsityksissä sielujen koti ja alkuperä on ylimmän Ykseyden luona, josta sielut ovat joutuneet maanpakon eli aineellisen ruumiin vangeiksi, mutta jonne ne lopulta jälleen palaavat. He myös uskovat, että pelastajahenget avustavat sieluja ihmiselämän aikana ja ohjaavat sen jälkeen Valon maailmaan. Mandealaisuus kieltää tappamisen, itsemurhan, väkivallan, häpäisemisen, valehtelun, varastamisen, aviorikoksen ja avioeron. Yksi varhaisten mandealaisten keskeisimpiä sakramentteja oli rituaalinen kylpy eli upotuskaste, jota suoritettiin virtaavassa vedessä valkoisiin vaatteisiin puettuna. Sen arvellaan olleen esikuvana muun muassa Johannes Kastajan toiminnalle.

Jeesuksen opetukset pohjautuivat eräin osin gnostilaisuuteen. Esimerkiksi käsitys Jumalasta Isänä, jonka yhteyten ihmisen tuli pyrkiä, sekä käsitykset valosta ja tiedosta. Mutta myös Jeesus vaikutti gnostilaisuuden sisältöön. Esimerkiksi Jumalan käsittäminen nimenomaan rakkauden Jumalaksi ja lähimmäisenrakkauden korottaminen ihmisen keskeisimmäksi elämänohjeeksi ja jumalalliseksi laiksi tuli Jeesuksen ansiosta gnostilaisuuteen. Eräiden Jeesuksen opetusten sanotaan esiintyvän gnostilaisissa evankeliumeissa alkuperäisemmässä ja täydellisemmässä muodossa kuin Uuden testamentin evankeliumeissa.

Manikealainen gnostilaisuuden haaraa sai alkunsa Persiassa 200-luvulla eläneen profeetta Manin toimesta ja kohosi yllättäen yhdeksi sen ajan suurista maailmanuskonnoista. Kirkkoisä Augustinus oli manikealainen ennen kuin kääntyi kristinuskoon 300-luvun lopulla. Manikealaisuus levisi Rooman valtakunnan länsiosiin ja idässä aina Kaakkois-Kiinaan uiguurien asuinsijoille saakka. Ranskassa manikealaisuus jatkui kataarien gnostilaisen uskonnon muodossa aina 1300-luvulle saakka. Kiinassa manikealaisuus hiipui kokonaan vasta 1500-luvun lopulla.

Vähässä-Aasiassa vuosina 140–160 vaikuttaneen gnostilaisen opettajan Theodotoksen mukaan gnostikko on ihminen, joka on ymmärtänyt sielunsa taivaallisen alkuperän:

"Meitä ei tee vapaaksi pelkkä kaste, vaan tieto siitä, keitä me olemme ja mitä meistä on tullut, missä olemme olleet tai mihin olemme joutuneet, minne olemme matkalla ja mistä meidät on vapautettu, mitä on syntymä ja mitä jälleensyntyminen."
 

 

Miltei 1800 vuoden ajan lähes kaikki, mitä gnostilaisuudesta tiedettiin, perustui heidän vastustajiensa yksipuolisen kielteisiin kirjoituksiin. Vasta 1945 Ylä-Egyptissä Nag Hammadin kaupungin lähistöllä tehty arkeologinen löytö toi päivänvaloon gnostilaisten omia kirjoituksia. Löydetyn ison saviruukun sisällä oli 13 papyruksesta valmistettua, nahkakansiin sidottua kirjaa, jotka sisälsivät 300–400 -luvuilla tehtyjä koptinkielisiä käännöksiä vielä varhaisemmista kreikankielisistä gnostilaisista evankeliumeista. Näistä mainittakoon "Tuomaan evankeliumi", "Filippuksen evankeliumi" ja "Johanneksen salainen kirja". Alkuperäisen "Tuomaan evankeliumin" kirjoitusajankohdaksi arvellaan noin vuotta 140, mutta se saattaa sisältää perimätietoa, joka on peräisin varhaisemmalta ajalta kuin Uuden testamentin evankeliumit, kenties jo vuosilta 50–100. Kyseessä oli siis arkeologinen sensaatio. Nag Hammadin gnostilaisista evankeliumeista saamme käsityksen siitä, millaista oli ajanlaskumme alun gnostilaisuus.

Nykyisin gnostilaisuus ilmenee eri maissa toimivina gnostilaisina kirkkokuntina, joiden uskonkäsityksiä voi kuvailla universaaleiksi ja yleisuskonnollisiksi, ilman dogmien rajoittavuutta. Suurimmat gnostilaiset kirkkokunnat toimivat Yhdysvalloissa, pienempiä Australiassa ja Euroopassa.

Gnostilaiset ajatukset vaikuttavat taustalla myös useissa filosofisissa ajatussuuntauksissa ja nykyajan hengellisissä liikkeissä, joista tunnetuimpia ovat teosofia ja ruusuristiläisyys sekä erilaiset New Age -liikkeet. Yhteistä meidän aikamme gnostilaisille yhteisöille on, että ne tarjoavat henkisen polun kohti ihmisen sisäistä eheyttä. Niiden opetusten ydinsanomat liittyvät lähimmäisenrakkauteen, suvaitsevaisuuteen sekä näkyvän ja näkymättömän olevaisen ymmärtämiseen.
 

Aleksandrian filosofikoulu jalosti gnostilaisuutta 


Ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla kukoistaneessa Aleksandrian filosofikoulussa kohtasivat sen ajan juutalaiset, egyptiläiset ja kreikkalaiset filosofit. Heidän ajatuksistaan kehkeytyi yhdistelmä käsityksistä, joita olivat jo ennen heitä edustaneet egyptiläiset papit, juutalaiset rabbiinit, arabialaiset opettajat sekä kreikkalaiset filosofit - erityisesti Pythagoras (582–496 eaa.) ja Platon (427–347 eaa.). Monien tutkijoiden mielestä tämä koulu vaikutti vahvasti gnostilaisuuden muotoutumiseen ja antoi aineksia länsimaiseen esoteriaan.

Mystinen numerosymboliikka on lähtöisin Pythagoraalta. Hänen mysteerikoulussaan kokelaille opetettiin, kuinka he olevaista tutkimalla, vanhoihin viisauksiin perehtymällä ja jumalallisia ilmestyksiä kokemalla voivat saavuttaa gnosiksen eli tietoisuuden jumaluuden, olevaisen ja sielun olemuksesta. Nämä opit johtivat myös gnostilaisuuden muotoutumiseen poluksi, jonka kautta pyrittiin saavuttamaan ymmärrys Jumalan ja luomakunnan yhteyksistä. Lisäksi nämä opit johtivat pyhään geometriaan ja henkiseen alkemiaan, jotka olivat keskeisiä "tieteitä" niin hermetismin kuin ruusuristiläisyydenkin alkutaipaleilla.

 

 

Gnostilaisuuden taustalla olevat vaikutteet sekä gnostilaisuuden eri suuntausten kehkeytyminen.
(klikkaa kuvaa suuremmaksi)
Gnostilaisuuden kehkeytyminen voidaan karkeasti jakaa viiteen vaiheeseen. Yllä olevaan taulukkoon on kiteytetty kunkin vaiheen olennaiset piirteet ja käsitykset makrokosmoksesta (aineettomasta ja aineellisesta maailmasta) sekä mikrokosmoksesta (ihmisestä).