Säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Gnostilainen seura ry (jäljempänä "yhdistys"). Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia gnostilaista hengenperintöä, levittää gnostilaisuuden tuntemusta, edistää gnostilaista tutkimus- ja opetustoimintaa, luoda edellytyksiä gnostilaisen uskonnon harjoittamiselle, lujittaa jäsentensä henkistä yhteyttä ja yhteisöllisyyttä, ohjata jäseniään sisäiseen eheyteen, lähimmäisenrakkauteen ja suvaitsevaisuuteen sekä toimia gnostilaisuudesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

  • järjestää kokouksia, opintopiirejä, koulutus-, hartaus-, konsertti- ja keskustelutilaisuuksia sekä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia,
  • tukea apurahoin ja muilla vastaavanlaisilla tavoin gnostilaisuuden tutkimusta ja opetusta, sekä
  • julkaista opetus- ja tiedotusaineistoa painotuotteina, tallenteina, verkkoaineistoina ja muissa muodoissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja toimeenpanemalla asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, järjestämällä maksullisia luento- ja muita tilaisuuksia sekä myymällä pienimuotoisesti kannatustuotteita. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Yhdistys ei myöskään harjoita sellaista toimintaa, joka tarkoittaa voiton tai muun taloudellisen etuuden hankkimista jäsenilleen.

3. Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksuja. Eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja työttömiltä voidaan periä alennetut jäsenmaksut. Hallitus voi myöntää vähävaraiselle jäsenelle vapautuksen jäsenmaksuista.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Varajäsenen edustaessa varsinaista jäsentä kokouksessa, hänellä on äänioikeus.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, henkilövaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä ratkaisee arpa ja muissa asioissa päätökseksi tulee se kanta, jota kokouksen puheenjohtajana toiminut edusti.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen allekirjoittaa hallitus.

Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen järjestelmän avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen kokouksen järjestämisestä myös ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, henkilövaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä ratkaisee arpa ja muissa asioissa päätökseksi tulee se kanta, jota puheenjohtajana toiminut edusti.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi aiotut asiat.

11. Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus;

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen laillisuus;

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;

7) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus;

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen laillisuus;

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;

6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme hallituksen jäsentä;

7) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 


 

Nämä säännöt on hyväksytty Gnostilainen seura ry:n kokouksessa 8.10.2023. 

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt nämä säännöt ja ne on merkitty yhdistysrekisteriin 26.10.2023.