Gnostilainen Seura ry:n säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Gnostilainen Seura ry (jäljempänä "yhdistys"). Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia gnostilaista hengenperintöä, levittää gnostilaisuuden tuntemusta, edistää gnostilaista tutkimus- ja opetustoimintaa, luoda edellytyksiä gnostilaisen uskonnon harjoittamiselle, lujittaa jäsentensä henkistä yhteyttä ja yhteisöllisyyttä, ohjata jäseniään sisäiseen eheyteen, lähimmäisen­rakkauteen ja suvaitsevaisuuteen sekä toimia gnostilaisuudesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää kokouksia, opintopiirejä, koulutus-, hartaus-, konsertti- ja keskustelutilaisuuksia sekä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia,
 • tukea apurahoin ja muilla vastaavilla tavoilla gnostilaisuuden tutkimusta ja opetusta, sekä
 • julkaista opetus- ja tiedotusaineistoa painotuotteina, tallenteina, verkkoaineistoina ja muissa muodoissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja toimeenpanemalla asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, järjestämällä maksullisia luento- ja muita tilaisuuksia sekä myymällä pienimuotoisesti kannatustuotteita. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Yhdistys ei myöskään harjoita sellaista toimintaa, joka tarkoittaa voiton tai muun taloudellisen etuuden hankkimista jäsenilleen.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa viidestä (5) jäsenestä koostuva hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, henkilövaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä ratkaisee arpa ja muissa asioissa päätökseksi tulee se kanta, jota puheenjohtaja edusti.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheen­johtaja tai hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätöksen allekirjoittaa hallitus.

Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan­tarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään huhtikuus­sa ja syys­ko­kous lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, henkilövaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä ratkaisee arpa ja muissa asioissa päätökseksi tulee se kanta, jota puheenjohtaja edusti.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi aiotut asiat.

 

11. Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkas­tajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille ti­li­vel­vol­li­sil­le;
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkas­tajaa ja kak­si ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liit­ty­mis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme hallituksen jäsentä;
 7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 


 

Nämä säännöt on hyväksytty Gnostilainen Seura ry:n kokouksessa 19.10.2014